Polityka Prywatności i Polityka Plików Cookies dla Witryny

30 sierpnia 2023

Wstęp

Oto nasza Polityka Prywatności. Dokument opisuje, jak zbieramy i przetwarzamy dane otrzymane od Ciebie na naszej stronie. Przeczytaj uważnie poniższe informacje, aby zrozumieć nasze poglądy i praktyki dotyczące Twoich danych osobowych i sposobu, w jaki będziemy je przetwarzać.

Jeśli masz jakieś uwagi na temat polityki prywatności, wyślij je na adres info.poland@vastint.eu

Kim jesteśmy

Zgodnie z przepisami zawartymi w rozporządzeniu (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych, znanym jako Ogólne Rozporządzenie w sprawie Ochrony Danych Osobowych (RODO) podajemy Państwu następujące informacje:

 • Nasz adres strony to www.kielecka2.pl;
 • Nazwa firmy to Vastint Poland Sp. z o.o.;
 • Nasz zarejestrowany adres to Żwirki i Wigury 16b, 02-092 Warszawa;
 • W sprawach dotyczących bezpieczeństwa Pani/Pana danych osobowych mogą się Państwo kontaktować pod adresem mailowym: info.poland@vastint.eu oraz numerem telefonu: +48 22 820 91 51.

Jakie informacje zbieramy

Możemy gromadzić i przetwarzać następujące dane osobowe:

 • jeśli jesteś kontaktem biznesowym Vastint Poland sp. z o.o., możemy między innymi przetwarzać następujące dane osobowe użytkownika: imię i nazwisko, adres (służbowy), numer telefonu, adres e-mail, numer dokumentu tożsamości, wykształcenie i szkolenie, licencje i zdjęcie.
 • informacje, które umieszczasz w formularzach lub ankietach na naszej stronie w dowolnym momencie;
 • zapis wszelkiej korespondencji między nami;
 • szczegóły transakcji przeprowadzanych za pośrednictwem naszej strony internetowej;
 • szczegóły odwiedzin naszej strony internetowej i używanych zasobów, zachowania podczas przeglądania, informacje o używanym komputerze, takie jak adres IP, specyfikacje przeglądarki i system operacyjny urządzenia, którego używasz do odwiedzenia naszej strony internetowej.

W ramach RODO zapewnimy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawem, uczciwie i przejrzyście, bez negatywnego wpływu na Twoje prawa. Przetwarzamy Twoje dane osobowe tylko, jeśli spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do jednego lub więcej konkretnych celów;
 • przetwarzanie jest konieczne w celu wykonania umowy, której jesteś stroną lub w celu podjęcia kroków na żądanie klienta przed zawarciem umowy;
 • przetwarzanie jest konieczne dla zgodności z prawnym obowiązkiem, któremu podlegamy;
 • przetwarzanie jest konieczne w celu ochrony twoich lub żywotnych interesów innej osoby fizycznej;
 • przetwarzanie jest niezbędne do realizacji zadania wykonywanego w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej powierzonej administratorowi; i / lub
 • przetwarzanie jest konieczne do celów zgodnych z prawem interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią, takich jak przetwarzanie płatności za pomocą karty kredytowej, z wyjątkiem przypadków, gdy takie interesy są pomijane przez podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, i które wymagają ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy podmiot danych jest dzieckiem.

W szczególności przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • świadczenie naszych usług na Twoją rzecz;
 • utrzymywanie kontaktu z Tobą;
 • zarządzanie wewnętrzne;
 • odzyskanie należności od Ciebie;
 • prace projektowe, budowlane i instalacyjne;
 • analizowanie korzystania z naszej strony internetowej;
 • utrzymanie, zabezpieczenie i optymalizacja naszej strony internetowej;
 • ulepszanie naszych usług i opracowywanie statystyk użytkowników oraz innych analiz;
 • informowanie o i promowanie naszych (nowych) produktów i usług, w tym poprzez marketing bezpośredni lub wykorzystanie plików cookies;
 • rozpatrywanie skarg i sporów;
 • przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i regulacji.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Nie będziemy przechowywać Twoich danych osobowych dłużej niż jest to konieczne w związku z celami, dla których dane są przetwarzane. Co do zasady, będziemy przechowywać Twoje dane przez okres maksymalnie trzech lat od zakończenia relacji z klientem, chyba że będziemy zobowiązani przez obowiązki ustawowe do przechowywania Twoich danych osobowych przez dłuższy okres. Możemy zachować Twoje dane osobowe przez dłuższy okres w przypadku skarg lub sporów w zakresie, w jakim jest to niezbędne do ochrony naszych interesów.

Odbiorcy danych osobowych i przekazywanie danych osobowych poza EOG.

Ujawnimy Twoje dane osobowe wyłącznie osobom upoważnionym w tym celu zatrudnionym przez Vastint Poland sp. z o.o. na zasadzie ograniczonego dostępu lub osobom upoważnionym w tym celu zatrudnionym przez lub pracującym w imieniu naszych podmiotów stowarzyszonych i procesorów danych zaangażowanych przez Vastint Poland sp. z o.o., na zasadzie ograniczonego dostępu.

Możemy zaangażować zewnętrznych dostawców usług, którzy również świadczą dla nas usługi jako podmioty przetwarzające dane w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, w kontekście których przetwarzane są dane osobowe użytkownika. Przykładem tego jest usługodawca, który zajmuje się hostingiem i utrzymaniem naszej strony internetowej. Przetwarzający dane mogą przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie w naszym imieniu i zgodnie z naszymi instrukcjami. Z każdym podmiotem przetwarzającym dane zawieramy w tym celu odpowiednie umowy o przetwarzanie danych.

Poza sytuacjami wymienionymi w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności nie ujawniamy danych osobowych użytkownika innym podmiotom, chyba że uznamy to za konieczne w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, ochrony praw naszych lub innych osób lub egzekwowania przestrzegania niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności.

Odbiorcy mogą mieć siedzibę w krajach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Przepisy dotyczące ochrony danych i inne odpowiednie przepisy w takich krajach niekoniecznie są takie same jak przepisy w Polsce. Podjęliśmy jednak odpowiednie zabezpieczenia w celu przekazania Twoich danych osobowych do kraju znajdującego się poza EOG.

Cookies

Wszystkie pliki cookies (ciasteczka) używane przez naszą stronę są używane zgodnie z obowiązującym prawem UE dotyczącym tego zagadnienia.
Strona może wykorzystywać/wykorzystuje pliki cookies lub podobną technologię do zbierania informacji o Twoim dostępie do strony. Pliki cookies to fragmenty informacji, które zawierają unikalny kod referencyjny, który strona internetowa przesyła na Twoje urządzenie w celu przechowywania, a czasem śledzenia informacji o Tobie.
Niektóre z plików cookies, które wykorzystujemy, są dostępne tylko przez czas trwania Twojej sesji internetowej i wygasają po zamknięciu przeglądarki. Inne pliki cookies służą do zapamiętania użytkownika po powrocie na stronę i będą zachowywane przed dłuższy czas, jednak nie dłużej niż 3 lata.
Wszystkie pliki cookies używane na naszej stronie są ustalane przez nas.
Większość użytkowników komputerów i niektórych przeglądarek mobilnych automatycznie akceptuje pliki cookie, ale jeśli wolisz, możesz zmienić przeglądarkę, aby temu zapobiec lub otrzymać za każdym razem stosowne powiadomienie, gdy funkcja cookie jest ustawiona. Możesz zapobiec ustawianiu plików cookie, dostosowując ustawienia w przeglądarce. Należy jednak pamiętać, że blokowanie lub usuwanie plików cookie może uniemożliwić pełne korzystanie z witryny.
Nasze pliki cookies będą wykorzystywane do:

Niezbędnego zarządzania sesją

 • stworzenie specjalnej sesji logowania dla użytkownika strony, aby strona zapamiętała, że ​​użytkownik jest zalogowany, a jego żądania strony są dostarczane w sposób skuteczny, bezpieczny i spójny;
 • rozpoznanie, kiedy wcześniej użytkownik serwisu odwiedził witrynę pozwoli nam zidentyfikować liczbę unikalnych użytkowników, którzy skorzystali z serwisu i upewnić się, że mamy wystarczającą pojemność dla liczby użytkowników, których pozyskujemy;
 • rozpoznanie czy osoba odwiedzająca jest zarejestrowana u nas w jakikolwiek sposób;
 • możemy również rejestrować informacje z Twojego komputera, w tym pliki cookie, Twój adres IP i informacje o twoim programie przeglądarki, aby umożliwić nam zdiagnozowanie problemów, administrowanie i śledzenie korzystania z naszej witryny.

Funkcjonalność

 • dostosowywanie elementów układu szaty graficznej i/lub zawartości stron witryny.

Pomiary i wydajność

 • zbieranie informacji statystycznych o tym, jak nasi użytkownicy korzystają ze strony, abyśmy mogli ulepszyć witrynę i dowiedzieć się, które części są najbardziej popularne dla użytkowników.

Jak używamy to, co zbieramy

Możemy wykorzystywać informacje o Tobie, aby:

 • przedstawiać ci skutecznie treść witryny;
 • dostarczyć informacje, produkty i usługi, o które prosisz, lub (za Twoją zgodą), które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować;
 • wypełnić warunki umowy z Tobą;
 • dać ci możliwość korzystania z naszych usług interaktywnych;
 • przekazać ci nasze zarzuty;
 • przekazać informację o innych towarach i usługach, które mogą Cię zainteresować. Możemy pozwolić innym podmiotom na przekazywanie informacji, a my (lub oni) możemy się z tobą skontaktować.

Jeśli jesteś nowym klientem, skontaktujemy się z Tobą tylko, jeśli wyrazisz na to zgodę.

Ponadto, jeśli nie chcesz, abyśmy wykorzystali Twoje dane osobowe z innych powodów niż te wymienione w tej sekcji, możesz nas o tym powiadomić w dowolnym momencie, kontaktując się z nami pod adresem info.poland@vastint.eu, a my usuniemy Twoje dane z naszych systemów. Uznajesz jednak, że ograniczy to naszą zdolność do zapewniania Tobie możliwie najlepszych produktów i usług.

W niektórych przypadkach gromadzenie danych osobowych może być wymogiem ustawowym lub umownym i w przypadku, gdy nie podasz swoich danych osobowych ograniczymy się wyłącznie do przekazania usług i produktów, które możemy świadczyć.

Twoje prawa

Możesz poprosić nas, abyśmy nie używali Twoich danych do celów marketingowych. Możesz to zrobić, zaznaczając odpowiednie pola w naszych formularzach lub kontaktując się z nami w dowolnym momencie pod adresem info.poland@vastint.eu

W ramach RODO masz prawo:

 • żądać dostępu, usunięcia lub korekty swoich danych osobowych przechowywanych przez nas bez żadnych kosztów;
 • zażądać przekazania danych osobowych innej osobie (możliwość przenoszenia danych);
 • być informowany o tym, jakie przetwarzanie danych ma miejsce;
 • ograniczyć przetwarzanie;
 • sprzeciwić się przetwarzaniu twoich danych osobowych; i
 • złożyć skargę do organu nadzorczego.

Masz również prawa w odniesieniu do automatycznego podejmowania decyzji i profilowania, jak określono w sekcji Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie poniżej.
Aby wyegzekwować którekolwiek z powyższych praw lub w przypadku innych pytań dotyczących naszej strony lub niniejszej Polityki Prywatności, skontaktuj się z nami pod adresem info.poland@vastint.eu

Łącza do innych stron

Należy pamiętać, że nasze warunki i zasady nie będą miały zastosowania do innych witryn internetowych, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem łącza z naszej strony. Nie mamy kontroli nad tym, w jaki sposób Twoje dane są zbierane, przechowywane lub wykorzystywane przez inne strony internetowe i zalecamy sprawdzenie zasad ochrony prywatności takich witryn przed przekazaniem im danych.

Zmiany

Jeśli zmienimy naszą Politykę Prywatności, opublikujemy zmiany na tej stronie. Jeśli chcesz, możemy również wysłać wiadomość e-mail.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

W przypadku, gdy wykorzystujemy dane osobowe do celów automatycznego podejmowania decyzji, a decyzje te mają skutek prawny (lub podobnie znaczący), masz prawo zakwestionować takie decyzje w ramach RODO, żądając interwencji przedstawiciela firmy, możesz wyrazić własny punkt widzenia i uzyskać od nas uzasadnienie decyzji.
Prawo opisane w tej sekcji powyżej nie ma zastosowania w następujących okolicznościach:

 • decyzja jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między Tobą a nami;
 • decyzja jest dozwolona przez prawo; lub
 • udzieliłeś wyraźnej zgody.

Rozwiązywanie sporów

 • Strony dołożą wszelkich starań, aby negocjować w dobrej wierze i rozstrzygać wszelkie spory, które mogą wyniknąć z niniejszej Polityk Prywatności lub być z nią związane, lub z powodu jej naruszenia.
 • Niniejsza Polityka Prywatności oraz wszelkie spory lub roszczenia wynikające z niej lub związane z nią podlegają i są interpretowane zgodnie z przepisami prawa polskiego.
 • Wszelkie powództwa, czynności lub postępowania wynikające z niniejszej Polityki Prywatności lub z nią związane będą prowadzone wyłącznie we właściwych sądach w Polsce.
 • Wszelkie spory nie mają wpływu na bieżące zobowiązania stron wynikające z niniejszej Polityki Prywatności.